'അവരോട് പണം വാങ്ങുന്ന കാര്യം ഒരിക്കല്‍ പോലും ചര്‍ച്ചയായിരുന്നില്ല', നരേന്ദ്രമോദിയും വിപി സിംഗും രണ്ട് എയര്‍ലിഫ്റ്റുകള്‍
Opinion

'അവരോട് പണം വാങ്ങുന്ന കാര്യം ഒരിക്കല്‍ പോലും ചര്‍ച്ചയായിരുന്നില്ല', നരേന്ദ്രമോദിയും വിപി സിംഗും രണ്ട് എയര്‍ലിഫ്റ്റുകള്‍