ഔറംഗബാദിലേത് അപകടമരണമല്ല, അവരെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നടത്തിയ വ്യവസ്ഥിതി ചര്‍ച്ചയാവണം
Opinion

ഔറംഗബാദിലേത് അപകടമരണമല്ല, അവരെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നടത്തിയ വ്യവസ്ഥിതി ചര്‍ച്ചയാവണം