കുറ്റം തെളിഞ്ഞാല്‍ ഈ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം ഏഴു വര്‍ഷം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.
News n Views

കാല്‍കോടിയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ്; സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം; ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വര്‍ഷം തടവ് കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പുകള്‍

കാല്‍കോടിയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ്; സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം; ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വര്‍ഷം തടവ് കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പുകള്‍