‘ഈ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തതാണ്.’
News n Views

‘സര്‍ക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമായി’; മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വിദേശയാത്രയിലാണ് താല്‍പര്യമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

‘സര്‍ക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമായി’; മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വിദേശയാത്രയിലാണ് താല്‍പര്യമെന്ന് ഹൈക്കോടതി