കൊടും ക്രൂരത വീണ്ടും ; കൊച്ചിയില്‍ അര്‍ധരാത്രി വീട്ടില്‍ക്കയറി യുവാവ് പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ തീക്കൊളുത്തി കൊന്നു 
News n Views

കൊടും ക്രൂരത വീണ്ടും ; കൊച്ചിയില്‍ അര്‍ധരാത്രി വീട്ടില്‍ക്കയറി യുവാവ് പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ തീക്കൊളുത്തി കൊന്നു 

കൊടും ക്രൂരത വീണ്ടും ; കൊച്ചിയില്‍ അര്‍ധരാത്രി വീട്ടില്‍ക്കയറി യുവാവ് പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ തീക്കൊളുത്തി കൊന്നു