‘രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും സാനിട്ടറി നാപ്കിന്‍ നിഷിദ്ധമാണ്.’
News n Views

‘പാഡിനേക്കുറിച്ചറിയാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍’; നാപ്കിന്‍ കൈയിലേന്തി ഗര്‍ബ നൃത്തം ചെയ്ത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും

‘പാഡിനേക്കുറിച്ചറിയാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍’; നാപ്കിന്‍ കൈയിലേന്തി ഗര്‍ബ നൃത്തം ചെയ്ത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും