ആ പാട്ട് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍, കാജലും, അദിതി റാവുവും നായികമാര്‍
Music

ആ പാട്ട് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍, കാജലും, അദിതി റാവുവും നായികമാര്‍

ആ പാട്ട് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍, കാജലും, അദിതി റാവുവും നായികമാര്‍