ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി മോട്ടറോള; എഡ്ജ് പ്ലസ് മെയ് 19 ന് വിപണിയില്‍
Mobile

ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി മോട്ടറോള; എഡ്ജ് പ്ലസ് മെയ് 19 ന് വിപണിയില്‍

ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി മോട്ടറോള; എഡ്ജ് പ്ലസ് മെയ് 19 ന് വിപണിയില്‍