ഹുവാവെയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് 5ജി ട്രയൽ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
Mobile

ഹുവാവെയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് 5ജി ട്രയൽ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

 ഹുവാവെയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് 5ജി ട്രയൽ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ