കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം
Health and Wellness

കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം