‘കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ മുന്നേറ്റത്തിന് പുരസ്‌കാരങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല’ 
Global

‘കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടത് അവാര്‍ഡുകളല്ല’; പരിസ്ഥിതി പുരസ്‌കാരം നിഷേധിച്ച് ഗ്രെറ്റ തുന്‍ബര്‍ഗ്

‘കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടത് അവാര്‍ഡുകളല്ല’; പരിസ്ഥിതി പുരസ്‌കാരം നിഷേധിച്ച് ഗ്രെറ്റ  തുന്‍ബര്‍ഗ്