‘വരും തലമുറയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നടന്നുപോകാൻ കഴിയണം, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പോരാട്ടം’; റിയ ഇഷ
Gender

‘വരും തലമുറയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നടന്നുപോകാൻ കഴിയണം, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പോരാട്ടം’; റിയ ഇഷ

‘വരും തലമുറയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നടന്നുപോകാൻ കഴിയണം, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പോരാട്ടം’; റിയ ഇഷ