പോക്‌സോ കേസുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കോടതി;28 കോടതികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി
Gender

പോക്‌സോ കേസുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കോടതി;28 കോടതികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി

പോക്‌സോ കേസുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കോടതി;28 കോടതികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി