‘എന്തിന് എല്ലായ്‌പോഴും അധികാരം പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രമാകണം’;10 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യ അഭിമുഖത്തില്‍ മനസ്സുതുറന്ന് നയന്‍താര 
Gender

‘എന്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും അധികാരം പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രമാകണം’; 10 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യ അഭിമുഖത്തില്‍ നയന്‍താര 

‘എന്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും അധികാരം പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രമാകണം’; 10 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യ അഭിമുഖത്തില്‍ നയന്‍താര