വീരഗാഥ മുതല്‍ മാമാങ്കം വരെ, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളില്‍ ചുരികത്തലപ്പിന്റെ മൂര്‍ച്ചയുള്ള മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങള്‍
Filmy Features

വീരഗാഥ മുതല്‍ മാമാങ്കം വരെ, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളില്‍ ചുരികത്തലപ്പിന്റെ മൂര്‍ച്ചയുള്ള മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങള്‍

വീരഗാഥ മുതല്‍ മാമാങ്കം വരെ, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളില്‍ ചുരികത്തലപ്പിന്റെ മൂര്‍ച്ചയുള്ള മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങള്‍