ഹൃദയത്തില്‍ 12 പാട്ടുകളുണ്ട്, ഇനി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് ആള്‍ക്കൂട്ട രംഗങ്ങള്‍; വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍
Film Talks

ഹൃദയത്തില്‍ 12 പാട്ടുകളുണ്ട്, ഇനി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് ആള്‍ക്കൂട്ട രംഗങ്ങള്‍; വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍

ഹൃദയത്തില്‍ 12 പാട്ടുകളുണ്ട്, ഇനി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് ആള്‍ക്കൂട്ട രംഗങ്ങള്‍; വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍