'സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുതോ അതാരാ?', ആലിയ ഭട്ടിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയാക്കുന്ന വീഡിയോ
Film Talks

'സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുതോ അതാരാ?', ആലിയ ഭട്ടിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയാക്കുന്ന വീഡിയോ

'സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുതോ അതാരാ?', ആലിയ ഭട്ടിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയാക്കുന്ന വീഡിയോ