'വര്‍ഗീയവാദികള്‍ പറയുന്ന കാരണം ഈ നിമിഷം വരെ മനസിലായില്ല, ഒരു പാട് വിഷമമുണ്ട്, അതിലേറെ ആശങ്കയും'; നിയമനടപടിയെന്ന് ടൊവിനോ തോമസ്
Film Talks

'വര്‍ഗീയവാദികള്‍ പറയുന്ന കാരണം ഈ നിമിഷം വരെ മനസിലായില്ല, ഒരു പാട് വിഷമമുണ്ട്, അതിലേറെ ആശങ്കയും'; നിയമനടപടിയെന്ന് ടൊവിനോ തോമസ്

'വര്‍ഗീയവാദികള്‍ പറയുന്ന കാരണം ഈ നിമിഷം വരെ മനസിലായില്ല, ഒരു പാട് വിഷമമുണ്ട്, അതിലേറെ ആശങ്കയും'; നിയമനടപടിയെന്ന് ടൊവിനോ തോമസ്