'മോനേ സുഖമായിരിക്കുന്നോ, ആ ശബ്ദം സേതുമാധവന്റേതായിരുന്നു', വിജയശങ്കര്‍ ലോഹിതദാസ് എഴുതിയത്
Film Talks

'മോനേ സുഖമായിരിക്കുന്നോ, ആ ശബ്ദം സേതുമാധവന്റേതായിരുന്നു', വിജയശങ്കര്‍ ലോഹിതദാസ് എഴുതിയത്