അയാളെ സൂക്ഷിക്കണം, തന്റെ വ്യാജപ്രൊഫൈല്‍ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടുകാരനെ പൊളിച്ചടുക്കി മീരാനന്ദന്‍
Film Talks

'അയാളെ സൂക്ഷിക്കണം', തന്റെ വ്യാജപ്രൊഫൈല്‍ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടുകാരനെ പൊളിച്ചടുക്കി മീരാനന്ദന്‍

'അയാളെ സൂക്ഷിക്കണം', തന്റെ വ്യാജപ്രൊഫൈല്‍ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടുകാരനെ പൊളിച്ചടുക്കി മീരാനന്ദന്‍