'വിശപ്പ് എന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട്, അതിന് വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു'; വിജയ് സേതുപതി
Film Talks

'വിശപ്പ് എന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട്, അതിന് വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു'; വിജയ് സേതുപതി

'വിശപ്പ് എന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട്, അതിന് വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു'; വിജയ് സേതുപതി