'ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്‍ ജീവിച്ചുപോകുന്നത്', ഇന്റര്‍വ്യൂ നല്‍കാത്തതിന് ഭീഷണിയും വ്യാജവാര്‍ത്തകളുമെന്ന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട
Film Talks

'ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്‍ ജീവിച്ചുപോകുന്നത്', ഇന്റര്‍വ്യൂ നല്‍കാത്തതിന് ഭീഷണിയും വ്യാജവാര്‍ത്തകളുമെന്ന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട

'ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്‍ ജീവിച്ചുപോകുന്നത്', ഇന്റര്‍വ്യൂ നല്‍കാത്തതിന് ഭീഷണിയും വ്യാജവാര്‍ത്തകളുമെന്ന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട