മനുഷ്യത്വമാണ് മതത്തെക്കാള്‍ പ്രധാനമെന്ന് സൂര്യ
Film Talks

മനുഷ്യത്വമാണ് മതത്തെക്കാള്‍ പ്രധാനമെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ തിരിച്ചറിയും, ജ്യോതികക്ക് സൂര്യയുടെ പിന്തുണ

മനുഷ്യത്വമാണ് മതത്തെക്കാള്‍ പ്രധാനമെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ തിരിച്ചറിയും, ജ്യോതികക്ക് സൂര്യയുടെ പിന്തുണ