ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് മഹേഷ് പഞ്ചു
Film Talks

കമലിനെതിരായ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുത്, ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് മഹേഷ് പഞ്ചു

കമലിനെതിരായ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുത്, ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് മഹേഷ് പഞ്ചു