‘പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അത് മനപൂര്‍വ്വമായിരുന്നില്ല’, യുവതിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ദുര്‍ഖര്‍
Film Talks

‘പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അത് മനപൂര്‍വ്വമായിരുന്നില്ല’, യുവതിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ദുര്‍ഖര്‍

‘പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അത് മനപൂര്‍വ്വമായിരുന്നില്ല’, യുവതിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ദുര്‍ഖര്‍