സുതാര്യമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മാതൃക, കൊവിഡ് കേരളാ മോഡല്‍ എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ദുല്‍ഖര്‍
Film Talks

സുതാര്യമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മാതൃക, കൊവിഡ് കേരളാ മോഡല്‍ എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ദുല്‍ഖര്‍

സുതാര്യമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മാതൃക, കൊവിഡ് കേരളാ മോഡല്‍ എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ദുല്‍ഖര്‍