പൃഥ്വി പട്ടിണി കിടന്ന് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയ സിനിമയാണ്, പൃഥ്വിരാജിനെക്കുറിച്ച് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍
Film Talks

‘പൃഥ്വി പട്ടിണി കിടന്ന് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയ സിനിമയാണ്’, പൃഥ്വിരാജിനെക്കുറിച്ച് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍

‘പൃഥ്വി പട്ടിണി കിടന്ന് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയ സിനിമയാണ്’, പൃഥ്വിരാജിനെക്കുറിച്ച് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍