‘അടിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് കൊറോണയുടെ കണ്ണില് നോക്കി അടിക്കണം’, പുര കത്തുമ്പോ ടോര്‍ച്ചടിക്കുന്ന പരിപാടിയെന്ന് ലിജോ പെല്ലിശേരി
Film Talks

‘കറക്റ്റ് കൊറോണയുടെ കണ്ണില് നോക്കി അടിക്കണം’, പുര കത്തുമ്പോ ടോര്‍ച്ചടിക്കുന്ന പരിപാടിയെന്ന് ലിജോ പെല്ലിശേരി

‘കറക്റ്റ് കൊറോണയുടെ കണ്ണില് നോക്കി അടിക്കണം’, പുര കത്തുമ്പോ ടോര്‍ച്ചടിക്കുന്ന പരിപാടിയെന്ന് ലിജോ പെല്ലിശേരി