ജോര്‍ദാനില്‍ പൃഥ്വിരാജും ലോക്ഡൗണില്‍ പെട്ടു, പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടല്‍
Film Talks

ജോര്‍ദാനില്‍ പൃഥ്വിരാജും ലോക്ഡൗണില്‍ പെട്ടു, പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടല്‍

ജോര്‍ദാനില്‍ പൃഥ്വിരാജും ലോക്ഡൗണില്‍ പെട്ടു, പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടല്‍