അഞ്ജലി മേനോന്റെ വ്യാജപ്രൊഫൈലുണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പ്, സിനിമയില്‍ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വഞ്ചന നടത്തിയ ആള്‍ അറസ്റ്റില്‍
Film Talks

അഞ്ജലി മേനോന്റെ വ്യാജപ്രൊഫൈലുണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പ്, സിനിമയില്‍ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വഞ്ചന നടത്തിയ ആള്‍ അറസ്റ്റില്‍

അഞ്ജലി മേനോന്റെ വ്യാജപ്രൊഫൈലുണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പ്, സിനിമയില്‍ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വഞ്ചന നടത്തിയ ആള്‍ അറസ്റ്റില്‍