ആരാണ് സുലൈമാന്‍?, മാലികിനെക്കുറിച്ച് ഫഹദ് ഫാസില്‍
Film Talks

‘തുറയുടെ ഉടയോന്‍’, സുലൈമാന്‍ ആരാണെന്ന് ഫഹദ് പറയുന്നു 

‘തുറയുടെ ഉടയോന്‍’, സുലൈമാന്‍ ആരാണെന്ന് ഫഹദ് പറയുന്നു