രഞ്ജിത്തിനൊപ്പം അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത കാലത്ത് കിട്ടിയ ത്രെഡ്, കപ്പേളയെക്കുറിച്ച് സംവിധായകന്‍ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
Film Talks

രഞ്ജിത്തിനൊപ്പം അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത കാലത്ത് കിട്ടിയ ത്രെഡ്, കപ്പേളയെക്കുറിച്ച് സംവിധായകന്‍ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ