ആരാധിക്കാനും സിനിമ വിജയിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ ആവശ്യമില്ല: ഫഹദ് ഫാസില്‍
Film Talks

താരപദവിക്ക് കയ്യടി നേടുന്ന മാസ് സീന്‍ ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു: ഫഹദ് ഫാസില്‍

താരപദവിക്ക് കയ്യടി നേടുന്ന മാസ് സീന്‍ ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു: ഫഹദ് ഫാസില്‍