ഛപാക്, കയ്യടിപ്പിക്കുന്ന ദീപിക.
Film Review

ഛപാക് : ജീവിതം പൊള്ളിയടര്‍ന്നുപോയവരുടെ അതിജീവനം ; കയ്യടിപ്പിച്ച്‌ ദീപിക