ഇരണ്ടാം ഉലകപോരിൻ കടൈസി ഗുണ്ട് Movie review
Film Review

ഇരണ്ടാം ഉലകപോരിൻ കടൈസി ഗുണ്ട്: അവസാനമില്ലാത്ത മരണങ്ങൾ, മരണമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ