‘ഞങ്ങളെ സഹനടന്മാരായി തരംതാഴ്ത്തി, സ്വജനപക്ഷപാതം അവാർഡ് വേദികളിലും പ്രകടം’; അഭയ് ഡിയോള്‍
Film News

‘ഞങ്ങളെ സഹനടന്മാരായി തരംതാഴ്ത്തി, സ്വജനപക്ഷപാതം അവാർഡ് വേദികളിലും പ്രകടം’; അഭയ് ഡിയോള്‍

‘ഞങ്ങളെ സഹനടന്മാരായി തരംതാഴ്ത്തി, സ്വജനപക്ഷപാതം അവാർഡ് വേദികളിലും പ്രകടം’; അഭയ് ഡിയോള്‍