ഇതാണ് നജീബിനായ് മെലിഞ്ഞ പൃഥ്വിരാജ്, ഷൂട്ടിംഗ് സംഘം ജോര്‍ദ്ദനില്‍ തിരിച്ചെത്തി
Film News

ഇതാണ് നജീബിനായ് മെലിഞ്ഞ പൃഥ്വിരാജ്, ഷൂട്ടിംഗ് സംഘം ജോര്‍ദ്ദനില്‍ തിരിച്ചെത്തി


ഇതാണ് നജീബിനായ് മെലിഞ്ഞ പൃഥ്വിരാജ്, ഷൂട്ടിംഗ് സംഘം ജോര്‍ദ്ദനില്‍ തിരിച്ചെത്തി