അന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു, 'ചേട്ടാ ഞാനൊരു നല്ല വേഷം ചെയ്യാന്‍ ചെയ്യാന്‍ പോവുകയാണ്, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം; ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ആളെന്ന് കെ.മധു
Film News

അന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു, 'ചേട്ടാ ഞാനൊരു നല്ല വേഷം ചെയ്യാന്‍ ചെയ്യാന്‍ പോവുകയാണ്, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം; ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ആളെന്ന് കെ.മധു

അന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു, 'ചേട്ടാ ഞാനൊരു നല്ല വേഷം ചെയ്യാന്‍ ചെയ്യാന്‍ പോവുകയാണ്, പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം; ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ആളെന്ന് കെ.മധു