ചിരഞ്ജീവി സിനിമയില്‍ നിന്ന് തൃഷ പിന്‍മാറി, കാരണം വിശദീകരിച്ച് ട്വീറ്റ്
Film News

ചിരഞ്ജീവി സിനിമയില്‍ നിന്ന് തൃഷ പിന്‍മാറി, കാരണം വിശദീകരിച്ച് ട്വീറ്റ്

ചിരഞ്ജീവി സിനിമയില്‍ നിന്ന് തൃഷ പിന്‍മാറി, കാരണം വിശദീകരിച്ച് ട്വീറ്റ്