അജിത് ആരാധകന്റെ അശ്ലീല കമ്ന്റിനെതിരെ കസ്തൂരി; ഉടന്‍ പ്രതികരിച്ച് ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യ
Film News

അജിത് ആരാധകന്റെ അശ്ലീല കമ്ന്റിനെതിരെ കസ്തൂരി; ഉടന്‍ പ്രതികരിച്ച് ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യ

അജിത് ആരാധകന്റെ അശ്ലീല കമ്ന്റിനെതിരെ കസ്തൂരി; ഉടന്‍ പ്രതികരിച്ച് ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യ