ആടുജീവിതത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ മാറ്റമില്ല; ചിത്രീകരണം ജോര്‍ദാനില്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബ്ലെസി
Film News

ആടുജീവിതത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ മാറ്റമില്ല; ചിത്രീകരണം ജോര്‍ദാനില്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബ്ലെസി

 ആടുജീവിതത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ മാറ്റമില്ല; ചിത്രീകരണം ജോര്‍ദാനില്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബ്ലെസി