‘നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം അതാണ്’, മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത്
Film News

‘നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം അതാണ്’, മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത്

‘നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം അതാണ്’, മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത്