സ്റ്റീഫന്‍ നെടുമ്പള്ളിയുടെ ചവിട്ട് ഇങ്ങെടുത്തതോ അതോ ഫ്‌ളാഷ്ബാക്ക് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതോ ?; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മാസ് ആക്ഷനുമായി 'കാവല്‍'
Film News

സ്റ്റീഫന്‍ നെടുമ്പള്ളിയുടെ ചവിട്ട് ഇങ്ങെടുത്തതോ അതോ ഫ്‌ളാഷ്ബാക്ക് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതോ ?; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മാസ് ആക്ഷനുമായി 'കാവല്‍'

സ്റ്റീഫന്‍ നെടുമ്പള്ളിയുടെ ചവിട്ട് ഇങ്ങെടുത്തതോ അതോ ഫ്‌ളാഷ്ബാക്ക് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതോ ?; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മാസ് ആക്ഷനുമായി 'കാവല്‍'