‘ഇതിഹാസത്തിന് വിട’; കിര്‍ക്ക് ഡഗ്ലസിന് ആദരമര്‍പ്പിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ
Film News

‘ഇതിഹാസത്തിന് വിട’; കിര്‍ക്ക് ഡഗ്ലസിന് ആദരമര്‍പ്പിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

‘ഇതിഹാസത്തിന് വിട’; കിര്‍ക്ക് ഡഗ്ലസിന് ആദരമര്‍പ്പിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ