ജെസി പിങ്ക്മാന്‍ ഈസ് ബാക്ക്; ‘ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ്’ മാജിക് ആവര്‍ത്തിച്ച് എല്‍ കാമിനോ
Film News

ജെസി പിങ്ക്മാന്‍ ഈസ് ബാക്ക്; ‘ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ്’ മാജിക് ആവര്‍ത്തിച്ച് ‘എല്‍ കാമിനോ’ 

ജെസി പിങ്ക്മാന്‍ ഈസ് ബാക്ക്; ‘ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ്’  മാജിക് ആവര്‍ത്തിച്ച് ‘എല്‍ കാമിനോ’