‘ഷാഫി സാറും ബെന്നിച്ചേട്ടനും തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്’; ‘ദശമൂലം ദാമു’ വീണ്ടും വരുമെന്ന് സുരാജ്
Film News

‘ഷാഫി സാറും ബെന്നിച്ചേട്ടനും തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്’; ‘ദശമൂലം ദാമു’ വീണ്ടും വരുമെന്ന് സുരാജ്