സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ മികച്ച മലയാള ചിത്രം, ജോജുവിനും സാവിത്രി ശ്രീധരനും പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം; ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു  
Film News

സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ മികച്ച മലയാള ചിത്രം, ജോജുവിനും സാവിത്രി ശ്രീധരനും പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം; ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു  

സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ മികച്ച മലയാള ചിത്രം, ജോജുവിനും സാവിത്രി ശ്രീധരനും പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം; ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു