എട്ടും പത്തും മാസം റിലീസിന് കാത്തിരിക്കുക എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ലിജോ പെല്ലിശേരി,ജീവിതം വീണ്ടെടുത്തിട്ട് പോരേ സിനിമ
Film Events

എട്ടും പത്തും മാസം റിലീസിന് കാത്തിരിക്കുക എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ലിജോ പെല്ലിശേരി,ജീവിതം വീണ്ടെടുത്തിട്ട് പോരേ സിനിമ

എട്ടും പത്തും മാസം റിലീസിന് കാത്തിരിക്കുക എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ലിജോ പെല്ലിശേരി,ജീവിതം വീണ്ടെടുത്തിട്ട് പോരേ സിനിമ