79 ശതമാനം പക്ഷികള്‍ വംശനാശഭീഷണിയില്‍; ദേശാടന പക്ഷികളും കുറയുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
Environment

79 ശതമാനം പക്ഷികള്‍ വംശനാശഭീഷണിയില്‍; ദേശാടന പക്ഷികളും കുറയുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

79 ശതമാനം പക്ഷികള്‍ വംശനാശഭീഷണിയില്‍; ദേശാടന പക്ഷികളും കുറയുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്