‘ക്വാറികളുടെയും പാറമടകളുടെയും കണക്കില്ല’; കേസുകള്‍ ക്വാറി ഉടമകള്‍ ജയിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി
Environment

‘ക്വാറികളുടെയും പാറമടകളുടെയും കണക്കില്ല’; കേസുകള്‍ ക്വാറി ഉടമകള്‍ ജയിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി

‘ക്വാറികളുടെയും പാറമടകളുടെയും കണക്കില്ല’; കേസുകള്‍ ക്വാറി ഉടമകള്‍ ജയിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി